index - Computer and Computing Technologies in Agriculture IX Access content directly
   


Full Text Documents

61

Search


Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture IX (Part I)
Daoliang Li, Zhenbo Li
Book Front Matter
The Growth Analysis in the Wheat Filling Process of the Two Hybrids and Their Parents Based on Richards Equation
Weiqing Wang
1-7
Comparative Study on Metaheuristic-Based Feature Selection for Cotton Foreign Fibers Recognition
Xuehua Zhao, Xueyan Liu, Daoliang Li, Huiling Chen, Shuangyin Liu, Xinbin Yang, Shaobin Zhan, Wenyong Zhao
8-18
Beta Function Law to Model the Dynamics of Fruit’s Growth Rate in Tomato: Parameter Estimation and Evaluation
Qiaoxue Dong, Lili Yang, Mei Qu, Qinglan Shi, Shangfeng Du
19-26
A Web-Based Cooperation and Retrieval Model of Character Images for Ancient Chinese Character Research
Xuedong Tian, Songqiang Yang, Xuesha Jia, Fang Yang, Chong Zhang
27-44
Research of Large-Scale and Complex Agricultural Data Classification Algorithms Based on the Spatial Variability
Hang Chen, Guifen Chen, Lixia Cai, Yuqin Yang
45-52
An Algorithm for the Interactive Calculating of Wheat Plant Surface Point Coordinates Based on Point Cloud Model
Lei Xi, Guang Zheng, Yanna Ren, Xinming Ma
53-63
Quick and Automatic Generation Method for the Evaluation Report of the Small Hydropower Substitute Fuel Project
Yingyi Chen, Jiani Xue, Huihui Yu, Jing Xu, Zhumi Zhen, Xingyue Tu, Zhijie Ma, Yun Zhao, Yanzhong Liu
64-71
Aquaculture Access Control Model in Intelligent Monitoring and Management System Based on Group/Role
Qiyu Zhang, Yingyi Chen, Zhumi Zhen, Jing Xu, Ling Zhu, Liangliang Gao, Yanzhong Liu
72-81
A Decision Model Forlive Pig Feeding Selection
Xinxin Sun, Longqing Sun, Yiyang Li
82-93
Study on Methods of Extracting New Construction Land Information Based on SPOT6
Lei Guo, Dongling Zhao, Rui Zhang, Meng Du, Zhixiao Li, Xiang Wang, Yaru Wang
94-106
Application of Remote Sensing Technology in Agriculture of the USA
Yuechen Liu, Weijie Jiao
107-114
Aquatic Animal Disease Diagnosis System Based on Android
Min Sun, Daoliang Li
115-124
Relationship Between Vegetation Coverage and Rural Settlements and Anti-desertification Strategies in Horqin Left Back Banner, Inner Mongolia, China
Jian Zhou, Fengrong Zhang, Yan Xu, Yang Gao, Xiaoyu Zhao
125-142
China Topsoil Stripping Suitability Evaluation Based on Soil Properties
Yan Xu, Yuepeng Wang, Xing Liu, Dan Luo, Hongman Liu
143-152
Design of Corn Farmland Monitoring System Based on ZigBee
Xiuli Si, Guifen Chen, Weiwei Li
153-160
Simulation of Winter Wheat Yield with WOFOST in County Scale
Shangjie Ma, Zhiyuan Pei, Yajuan He, Lianlin Wang, Zhiping Ma
161-172
Predicting S&P500 Index Using Artificial Neural Network
Shanghong Li, Jiayu Zhang, Yan Qi
173-189
The Extraction Algorithm of Crop Rows Line Based on Machine Vision
Zhihua Diao, Beibei Wu, Yuquan Wei, Yuanyuan Wu
190-196
Design of High-Frequency Based Measuring Sensor for Grain Moisture Content
Qinglan Shi, Yunling Liu, Wen Zhang
197-207
Propagation Characteristics of Radio Wave in Plastic Greenhouse
Jizhang Wang, Yuli Peng, Pingping Li
208-215
A Review on Leaf Temperature Sensor: Measurement Methods and Application
Lu Yu, Wenli Wang, Xin Zhang, Wengang Zheng
216-230
Distinguish Effect of Cu, Zn and Cd on Wheat’s Growth Using Nondestructive and Rapid Minolta SPAD-502
Jinheng Zhang, Yonghong Sun, Lusheng Zeng, Hui Wang, Qingzeng Guo, Fangli Sun, Jianmei Chen, Chaoyu Song
231-238
Small-Scale Soil Database of Jilin Province, China
Xiuli Si, Guifen Chen, Weiwei Li
239-245
Agricultural Environmental Information Collection Device Based on Raspberry Pi
Baofeng Su, Linya Huang, Zhen Gao, Jiao Guo
246-254
Design of Integrated Low-Power Irrigation Monitoring Terminal
Hongwu Tian, Mingfei Wang, Jinlei Li
255-265
Non-destructive Detection of the pH Value of Cold Fresh Pork Using Hyperspectral Imaging Technique
Shanmei Liu, Ruifang Zhai, Hui Peng
266-274
Cloud-Based Video Monitoring System Applied in Control of Diseases and Pests in Orchards
Xue Xia, Yun Qiu, Lin Hu, Jingchao Fan, Xiuming Guo, Guomin Zhou
275-284
Research on Coordinated Development Between Animal Husbandry and Ecological Environment Protection in Australia
Shasha Li, Yiming Zhu
285-291
Determination of Lead (Pb) Content in Vetiver Grass Roots by Raman Spectroscopy
Yande Liu, Yuxiang Zhang, Lixia Jiang, Haiyang Wang
292-299
Dynamic Analysis of Urban Landscape Patterns of Vegetation Coverage Based on Multi-temporal Landsat Dataset
Dong Liang, Ling Teng, Linsheng Huang, Xinhua Xie, Yan Zuo, Jingling Zhao
300-316
The Application of the OPTICS Algorithm in the Maize Precise Fertilization Decision-Making
Guowei Wang, Yu Chen, Jian Li, Yunpeng Hao
317-324
The Methodology of Monitoring Crops with Remote Sensing at the National Scale
Quan Wu, Li Sun, Yajuan He, Fei Wang, Danqiong Wang, Weijie Jiao, Haijun Wang, Xue Han
325-334
Is Time Series Smoothing Function Necessary for Crop Mapping? — Evidence from Spectral Angle Mapper After Empirical Analysis
Ailian Chen, Hu Zhao, Zhiyuan Pei
335-347
Application Feasibility Analysis of Precision Agriculture in Equipment for Controlled Traffic Farming System: A Review
Caiyun Lu, Zhijun Meng, Xiu Wang, Guangwei Wu, Nana Gao, Jianjun Dong
348-355
Accurate Inference of Rice Biomass Based on Support Vector Machine
Lingfeng Duan, Wanneng Yang, Guoxing Chen, Lizhong Xiong, Chenglong Huang
356-365
Brazil Soybean Area Estimation Based on Average Samples Change Rate of Two Years and Official Statistics of a Year Before
Kejian Shen, Weifang Li, Zhiyuan Pei, Fei Wang, Xiaoqian Zhang, Guannan Sun, Jiong You, Quan Wu, Yuechen Liu
366-374
Meta-Synthetic Methodology: A New Way to Study Agricultural Rumor Intervention
Ruya Tian, Lei Wu, Yijun Liu, Xuefu Zhang
375-389
Rapid Identification of Rice Varieties by Grain Shape and Yield-Related Features Combined with Multi-class SVM
Chenglong Huang, Lingbo Liu, Wanneng Yang, Lizhong Xiong, Lingfeng Duan
390-398
The Acquisition of Kiwifruit Feature Point Coordinates Based on the Spatial Coordinates of Image
Bin Wang, Zixiao Chen, Jianmin Gao, Longsheng Fu, Baofeng Su, Yongjie Cui
399-411
The Soil Nutrient Spatial Interpolation Algorithm Based on KNN and IDW
Xin Xu, Hua Yu, Guang Zheng, Hao Zhang, Lei Xi
412-424
Segmentation of Cotton Leaves Based on Improved Watershed Algorithm
Chong Niu, Han Li, Yuguang Niu, Zengchan Zhou, Yunlong Bu, Wengang Zheng
425-436
Research on Knowledge Base Construction of Agricultural Ontology Based on HNC Theory
Hao Xinning, Xie Nengfu, . Sunwei, Zhong Xiaochun, Zhang Xuefu
437-445
Method and System of Maize Hybridized Combination Based on Inbred SSR and Field Test
Zhe Liu, Zhenhong Zhang, Shaolong Fu, Xiaodong Zhang, Dehai Zhu, Shaoming Li
446-458
Biomass-Based Leaf Curvilinear Model for Rapeseed (Brassica napus L.)
Wenyu Zhang, Weixin Zhang, Daokuo Ge, Hongxin Cao, Yan Liu, Kunya Fu, Chunhuan Feng, Weitao Chen, Chuwei Song
459-472
Exploring the Effect Rules of Paddy Drying on a Deep Fixed-Bed
Danyang Wang, Chenghua Li, Benhua Zhang, Ling Tong
473-484
Feature Extraction and Recognition Based on Machine Vision Application in Lotus Picking Robot
Shuping Tang, Dean Zhao, Weikuan Jia, Yu Chen, Wei Ji, Chengzhi Ruan
485-501
Rapeseed (Brassica napus L.) Primary Ramification Morphological Structural Model Based on Biomass
Weixin Zhang, Hongxin Cao, Wenyu Zhang, Yan Liu, Daokuo Ge, Chunhuan Feng, Weitao Chen, Chuwei Song
502-518
Effective Wavelengths Selection of Hyperspectral Images of Plastic Films in Cotton
Hang Zhang, Xi Qiao, Zhenbo Li, Daoliang Li
519-527
Research and Experiment on Precision Seeding Control System of Maize Planter
Nana Gao, Weiqiang Fu, Zhijun Meng, Xueli Wei, You Li, Yue Cong
528-535
Study on Time and Space Prediction Model About Rice Yield in Hei Longjiang Province
Guowei Wang, Hongyan Hu, Hao Zhang, Yu Chen
536-545
Research on the Digital Machine for Killing the Larva of Longicorn Beetle with Microwave Based on the Arduino
Mingxi Shao, Xiumei Zhang, Bingguo Liu, Changyong Shao, Aisheng Ma, Shousheng Zhang, Sheng Liu, Yujie Liu, Lijing Zhao, Lin Dong
546-555
Risk Assessment of Water Resources Shortage in Sanjiang Plain
Qiuxiang Jiang, Yongqi Cao, Ke Zhao, Zhimei Zhou
556-563
Analysis of Soil Fertility Based on FUMF Algorithm
Hang Chen, Guifen Chen, Yating Hu, Liying Cao, Lixia Cai, Sisi Yang
564-573
Modeling and Optimization of Agronomic Factors Influencing Yield and Profit of a Single-Cropping Rice Cultivar
Weiming Liu, Zuda Bao
574-579
The Milk Somatic Cell Image Segmentation Method Based on Dimension Reduction and Fusion
Jie Bai, Heru Xue, Yanqing Zhou
580-586
Quantitative Detection of Pesticides Based on SERS and Gold Colloid
Yande Liu, Yuxiang Zhang, Haiyang Wang, Bingbing He
587-596
Research on Freshwater Fish Information Service Mode for Modern Production and Circulation in the Internet + Era
Xinping Fang
597-603
Interactive Pruning Simulation of Apple Tree
Lili Yang, Jiafeng Chen, Jing Hua, Mengzhen Kang, Qiaoxue Dong
604-611
Research on Key Technology of Grid Cell Division Method in Rural Community
Chunlei Shi, Bo Peng
612-618
A Review on Optical Measurement Method of Chemical Oxygen Demand in Water Bodies
Fei Liu, Peichao Zheng, Baichuan Huang, Xiande Zhao, Leizi Jiao, Daming Dong
619-636
Analysis of Changes in Agronomic Parameters and Disease Index of Rapeseed Leaf Leukoplakia Based on Spectra
Kunya Fu, Hongxin Cao, Wenyu Zhang, Weixin Zhang, Daokuo Ge, Yan Liu, Chunhuan Feng, Weitao Chen
637-653

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/